Soviet/Russian
Unit Names

RUSSIAN

ENGLISH

Armija

Army

Batal’on

Battalion

Batareya

Battery

Brigada

Brigade

Diviziya

Division

Eskadrilya

Squadron

Gornostrelkovaya

Mountain Rifle Division

Kavaleriyskaya

Cavalry

Korpus

Corps

Mekhanizirovannaya/Motostrelkovaya

Mechanized

Morskoi Piekhoty

Naval Infantry

Motostrelkovaya/Motorizovannaya

Motor Rifle

Opolchanii/Opolcheniya

Milita

Polk

Regiment

Rota

Company

Strelkovaya

Rifle (infantry)

Tankovaya

Tank

Vozhdushno-Desantnaya/Vozdushno-Desantnaya

Airborne

Zveno

Tactical air formation composed of 3 or 4 aircraft.